Polityka prywatności

Zgoda użytkownika
Korzystając witryny internetowej www.puchary-poznan.pl lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach oraz we wszelkich stosownych Deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryn internetowych firmy BIL-CUP
Ograniczenia w przedmiocie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.
W zakresie wymaganym przepisami obowiązującego prawa, zawsze gdy BIL-CUP gromadzi dane osobowe za pośrednictwem witryny internetowej BIL-CUP, BIL-CUP zobowiązuje się:
• gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników;

• gromadzić dane osobowe użytkownika dla konkretnych, w sposób szczegółowy ograniczonych celów. Informacje, które gromadzimy, mają charakter istotny, odpowiedni a ich zakres nie jest nadmierny dla celów, dla których podlegają gromadzeniu;

• przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę;

• podjąć komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach, regularnie aktualizowane;

• nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania stosownych przesyłek”; oraz

• podjąć odpowiednie środki, umowne lub inne, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych ujawnianych osobie trzeciej lub przekazywanych do innego kraju, w tym w ramach transferów wewnątrz firmy BIL-CUP.